Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1.)
1.1. Metflex verhuisbedrijf verhuist GEEN piano’s, aquariums en zonnebanken. Alle inboedels en witgoed met een gewicht van meer dan 100 kg worden niet getild.

1.1. Amerikaanse koelkasten worden alleen vervoerd, van begane grond naar begane grond. Als de Amerikaanse koelkast een verdieping hoger moet, dan kan dat alleen verzorgt worden d.m.v. een lift. Als de Amerikaanse koelkast een verdieping hoger moet, dan wordt dat niet verzorgt via het trappenhuis.

ARTIKEL 2.)
Het aansluiten en afkoppelen van witgoed en apparatuur kan in overleg, wel worden verzorgt door Metflex verhuisbedrijf. Het repareren of assembleren van witgoed of elektronisch apparatuur wordt niet verzorgt. Witgoed en apparatuur wordt absoluut niet uit elkaar gehaald, om het transport makkelijker te maken. Indien de opdrachtgever dat wenst, dan zal de opdrachtgever een monteur moeten inhuren.

ARTIKEL 3.)
Metflex verhuisbedrijf heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Niet alle door toedoen van Metflex verhuizers ontstane schade, word vergoed door de verzekering. De verzekering vergoed alleen schade aan witgoed, meubilair en overige inboedels. Schade aan muren, wanden, kozijnen en vloeren worden daarom NIET door de verzekering vergoed. Mocht er schade zijn, spreek onze collega’s erop aan en meld het direct aan ons, d.m.v. een telefoon. De schade wordt direct in behandeling genomen.

 • De schade aan inboedels en witgoed moet u melden op het moment dat Metflex verhuizers nog bij jullie thuis aanwezig zijn.
 • De schade aan inboedels en witgoed kunt u NIET achteraf bij ons melden (bijvoorbeeld diezelfde avond of een dag later).
 • U kunt Metflex verhuisbedrijf aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade, op het moment dat de Metflex verhuizers nog bij jullie thuis aanwezig zijn.
 • Als er schade is, meld het dan direct, op het moment dat mijn collega’s nog bij jullie thuis aan het werk of aanwezig zijn.
 • Als de Metflex verhuizers bij jullie vertrokken zijn, dan wordt de schade niet meer in behandeling genomen.
 • Want dan kunnen de Metflex verhuizers niet getuigen of het tijdens de verhuizing is gebeurd of dat het voorval is gebeurd nadat ze zijn vertrokken.

ARTIKEL 4.)
Metflex verhuisbedrijf vervoert geen levende (huis)dieren. Indien de opdrachtgever nadrukkelijk verzoekt dat Metflex verhuizers zijn (huis)dier moeten vervoeren, dan is het ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Indien Metflex verhuisbedrijf boete krijgt voor het vervoeren van levende dieren, dan is het ook voor de rekening van de opdrachtgever. Ook als de (huis)dier wonden oploopt of stik gevaar riskeert, ook dan is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

ARTIKEL 5.)
De minimale afname is 2 uur. De opdrachtgever kan Metflex verhuisbedrijf niet korter dan 2 uur inhuren.

ARTIKEL 6.)
6.1. Betaling geschied contant en direct na het verhuizen. Na de verhuizing rekenen zullen de verhuizers gelijk met de opdrachtgever afrekenen. Metflex verhuisbedrijf heeft voorkeur bij contante betalingen, direct na het verhuizen.

6.2. In bepaalde (zakelijke) verhuizingen kunnen uitzondering gemaakt worden. De opdrachtgever krijgt 14 dagen de tijd om na de verhuizing het verschuldigde bedrag over te maken op de rekening van Metflex verhuisbedrijf.  Opdrachtgever is dan verplicht het door hem verschuldigde binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien betaling niet binnen deze termijn is geschied, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en verplicht naast de hoofdsom, de wettelijke (handels)rente te betalen.

6.3. Wanneer Metflex verhuisbedrijf bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever tot incasso langs gerechtelijke weg of andere weg overgaat, zullen alle door Metflex verhuisbedrijf reeds gemaakte of nog te maken kosten, alsmede die welke daarmee verband houden, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten en aanvullende invorderingskosten zoals registratiekosten, zijnde tenminste 15% over de hoofdsom ten laste van Opdrachtgever komen, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

ARTIKEL 7.)
Let wel op dat sommige bedragen inclusief de 21% BTW zijn, weer andere bedragen exclusief de 21% BTW zijn en dat sommige bedragen zonder BTW zijn.

ARTIKEL 8.)
Als de opdrachtgever een factuur wilt, dan kan dat na de verhuizing opgestuurd worden.Het kan zowel via de e-mail als via de post.

ARTIKEL 9.)
Metflex verhuisbedrijf beschikt niet over een verhuislift. Alle inboedels worden door het trappenhuis vervoerd.

ARTIKEL 10.)
De opdrachtgever kan Metflex verhuizers niet zonder de vrachtauto inhuren. De verhuizers komen altijd met de eigen vrachtauto.

ARTIKEL 11.)
In de vrachtauto zijn er aller tijde steekwagens, meubelrollers (hondjes), verhuisdekens, spanbanden en elastiek aanwezig. Metflex verhuisbedrijf zorgt voor een veilige en vertrouwde vervoer van de meubels en witgoed.

ARTIKEL 12.)
Alle offertes zijn vrijblijvend en de vermelde prijzen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Maar de voorgestelde datum of de genoemde datum, kunnen wij niet langer dan 2 dagen reserveren, omdat wij veel aanvragen binnen krijgen.

ARTIKEL 13.)
Tussen METFLEX verhuisbedrijf en Opdrachtgever komt pas een overeenkomst tot stand nadat Metflex verhuisbedrijf de opdracht schriftelijk of via de e-mail heeft bevestigt. De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door de offerte van Metflex verhuisbedrijf alsmede door hetgeen is opgenomen in deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 14.)
Wijzigingen of aanvullingen op de gemaakte overeenkomst moeten schriftelijk of via de email worden overeengekomen. Het ontbreken daarvan staat er echter niet aan in de weg dat Metflex verhuisbedrijf de extra gemaakte kosten in rekening brengt bij de Opdrachtgever.

ARTIKEL 15.)
Bij vaststelling/hantering van prijzen gaat Metflex verhuisbedrijf uit van de veronderstelling dat de te berijden plaatsen goed bereikbaar en berijdbaar zijn. Blijkt tijdens de uitvoering of voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht, dat de bereikbaarheid niet goed is, dan heeft Metflex verhuisbedrijf het recht de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane extra kosten.

ARTIKEL 16.)
16.1. Opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de door Metflex verhuisbedrijf te vervoeren, distribueren en af te halen zaken op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking staan.

16.2. Indien door Opdrachtgever aan Metflex verhuisbedrijf is medegedeeld dat zaken voor opslag in bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd bij Metflex verhuisbedrijf zullen worden aangeleverd of, dat uit te leveren zaken in bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd zullen worden afgehaald en indien in zodanig geval Opdrachtgever de zaken niet tijdig en niet regelmatig aanlevert respectievelijk in ontvangst neemt, is Opdrachtgever verplicht de kosten te vergoeden welke ten gevolge daarvan voor Metflex verhuisbedrijf ontstaan doordat werklieden en werktuigen welke voor uitvoering van de desbetreffende opdracht door Metflex verhuisbedrijf waren besteld en/of ingedeeld niet of onvolledig worden benut.

ARTIKEL 17.)
17.1. Metflex verhuisbedrijf is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen:

 • of de uitvoering ervan op te schorten
 • en zich weer in het bezit van de door haar aan Opdrachtgever verschafte zaken te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat:
 • Opdrachtgever een of meer van de verplichtingen ingevolge de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen;
 • Opdrachtgever overlijdt;
 • Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Ten aanzien van Opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • Opdrachtgever zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst;
 • Er beslag op de aan Opdrachtgever in bezit gestelde zaken, welke eigendom zijn van Metflex verhuisbedrijf, wordt gelegd;
 • Metflex verhuisbedrijf tijdens de duur van de overeenkomst van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware Metflex verhuisbedrijf hiervan op de hoogte geweest, zij de overeenkomst niet was aangegaan.

 • 17.2. Opdrachtgever zal alle medewerking aan Metflex verhuisbedrijf verlenen om zich weer in het bezit van haar zaken te doen stellen. Metflex verhuisbedrijf is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de overeenkomst.

  ARTIKEL 18.)
  In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van Metflex verhuisbedrijf worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht komen ten laste van Opdrachtgever. Als overmacht gelden alle omstandigheden die Metflex verhuisbedrijf redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden en waarvan Metflex verhuisbedrijf de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen. Voorbeelden  zijn: brand, wateroverlast, stroomstoringen, gaslekkages, zwakke draagmuren, ziekte van de opdrachtgever, ongelukken binnen de woning, geschilderde natte muren/deuren, etc.

  ARTIKEL 19.)
  19.1. Indien zaken of door Metflex verhuisbedrijf te verrichten werkzaamheden onderworpen zijn aan douane- en accijnsbepalingen of aan belastingvoorschriften of andere regelgeving van overheidswege, dient de Opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten welke in verband hiermede noodzakelijk zijn te verstrekken teneinde Metflex verhuisbedrijf in staat te stellen de desbetreffende opgave te doen om aan die bepalingen of voorschriften te voldoen.

  19.2. Douaneformaliteiten die Metflex verhuisbedrijf in het kader van de opdracht/overeenkomst dient te verrichten, geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Metflex verhuisbedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten voortvloeiend uit of verband houdend met een onjuiste afhandeling van douaneformaliteiten, tenzij Opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Metflex verhuisbedrijf.

  19.3. Opdrachtgever vrijwaart Metflex verhuisbedrijf te allen tijde voor aanspraken van overheden of andere derden ter zake van douanerechten, belastingen, accijnzen etc. op goederen terzake waarvan de douaneformaliteiten door Metflex verhuisbedrijf worden verzorgd, tenzij Opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Metflex verhuisbedrijf.

  ARTIKEL 20.)
  20.1. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij in deze voorwaarden anders wordt bepaald.

  20.2. Metflex verhuisbedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van Metflex verhuisbedrijf of diens ondergeschikten.

  20.3. Metflex verhuisbedrijf wordt in geval van beschadiging en/of verlies door diefstal met braak geacht voldoende zorg te hebben aangewend als het voor een behoorlijke afsluiting van de opslagplaats heeft zorg gedragen.

  20.4. De door Metflex verhuisbedrijf te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken, bij ontbreken waarvan de door Opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan. Metflex verhuisbedrijf is slechts aansprakelijk voor schade aan de zaak zelf en voor schade zoals vermeld en is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.

  20.5. Bij schade aan een zelfstandig onderdeel van de zaak of bij schade aan één of meer verscheidene bij el kaar behorende zaken blijft de eventuele waardevermindering van de overige onderdelen of de niet beschadigde zaken buiten beschouwing.

  20.6. Tot bijzondere maatregelen is Metflex verhuisbedrijf slechts verplicht indien deze zijn overeengekomen.

  20.7. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Opdrachtgever gehouden Metflex verhuisbedrijf te vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van schade door Opdrachtgevers zaken veroorzaakt aan zaken van derden.

  ARTIKEL 21.)
  21.1 De demontage en montage van kasten, bedden, stellingen, bureau’s en andere inboedel is niet in de prijs inbegrepen, tenzij het duidelijk in de offerte is vermeld en overeengekomen.

  21.2 De inpak werkzaamheden zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij het duidelijk in de offerte is vermeld en overeengekomen. Met inpak werkzaamheden wordt voornamelijk gedoeld op kleding, ander textiel, speelgoed, keukengerei, woning accessoires en decoraties, kleine losse spullen, mappen en boeken, apparatuur, rommel en troep, computers, breekbare spullen, garage/schuur spullen, tuinspullen, inhoud van de kasten, etc.

  ARTIKEL 22.)
  22.1 Metflex verhuisbedrijf beschikt helaas niet over een verhuislift. Daarom is het voor Metflex verhuisbedrijf ook niet mogelijk om spullen via het raam van een hogere verdieping of via het balkon te verhuizen.

  22.2 Binnen de woning vervoert Metflex alles via de trap naar boven verdieping of beneden verdieping. Als er kasten, witgoed of dergelijk spullen zijn die niet door het trappenhuis passen, laat Metflex ook staan. Metflex verhuisbedrijf gaan niet wurgen, persen, beschadigen, etc.

  22.3 Als u aangeeft dat Metflex verhuisbedrijf de spullen (kasten, witgoed, dergelijk spullen, etc.), die niet door het trappenhuis passen, toch moeten verhuizen (door het trappenhuis, het raam of de balkon). Dan is het wel u eigen verantwoordelijkheid als er beschadigingen optreden. Daar kunt u Metflex verhuisbedrijf niet aansprakelijk voor stellen. Daar zal Metflex verhuisbedrijf dan ook geen verzekeringswerk van maken.

  ARTIKEL 23.)
  In het geval dat Metflex verhuisbedrijf schade veroorzaakt en de aansprakelijkheid ervan erkend, dan vergoeden wij de schade tot een bedrag van maximaal € 6.000,00 euro (zesduizend euro). Alle schadebedragen boven de  € 6.000,00 euro vergoeden wij niet helemaal. U krijgt alleen de eerste € 6.000,00 euro vergoed. Per verhuizing kunt u niet meer dan  € 6.000,00 euro aan schadevergoeding vergoed krijgen, via Metflex verhuisbedrijf en zijn verzekeringen.